Krystferlöchting

DE LEMMER – De nije BIZ Ferieniging Lemmer stekt € 250.000 yn de oanskaf fan nije winterferlöchting. As it waar it talit, solle de lampkes Peaskemenje al útprebjerre wurre op e Lemmer. Der wurdt noch wol hulp socht om menje, mei de ondernimmers de tûzenen löchtjes yn de fittingen te draaien.

Opjaan: Gaater@eenlampjebranden.nl?

 

Tekst: Stoffel Zandstra

Tekening: Wim Swart