Lemster diktee

DE LEMMER – Freedtemidje 3 maart idder om 3 oere in Lemster diktee yn de biblioteek yn it kader fan uze tentoanstelling “10 ier Onder de Hoek.”

We fine it gewoan nijsgjirrich om es te sjen hoe jim it Lemster skrûje en hoe wij it dogge. We solle net mei it reade potlead klear stean om “fouten” ön te streepjen, mar wolle graach nei it diktee mei jim beprate hoe en wêrom wij en jim it Lemsters op in bepaalde manier skrûje.

It plesier om yn it Lemsters te skrûjen stiet förop en we hope dat it diktee in stimulans wêze mei om dat föral safolle mooglik te dwaan.

Dus gewoan komme en net tinke “dat ken ik net.”Iderien ken it!!

De kofje stiet klear!

 

Tekst: Stoffel Zandstra
Tekening: Wim Swart