Foarleswike foar pjutten

DE LEMMER – Ek dizze wike is der wer op ferskate plakken foar lezen op’e Lemmer en omkriten. De pjutten wiene ien en al oandacht.
By de pjutten op lokaesje “De Arke” fan Domein hat Anne van Dijk foarlezen. De bern krigen nei oanlieding fan it ferhael, dat oer kadootsjes gie, sels ek in kado.
Dit wie fansels hielendal moai. It boekje mei ek noch oare ferhaeltsjes wie der ek foar eltse pjut.

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!