De Lidl nei de Polle, hoe kreist ut yn’e holle…..

INGEZONDEN – In verkiezingstijd heeft de PVDA DFM (en meerdere partijen) zich uitgesproken over de verplaatsing van de Lidl vanuit het centrum van Lemmer. Wij waren en zijn daar voor, ondernemers aan de Vissersburen zijn daar voor, inwoners van Lemmer zijn daar voor en het verdient aandacht om signalen uit de Mienskip op te pakken er daar iets mee te doen. Verplaatsing zal het gebied de Polle goed doen, zal de parkeerdruk veranderen en verbeteren en helpt de centrumfunctie van Lemmer te vergroten.
De discussie over de verplaatsing van de Lidl naar de Polle is vorige week in de Raad van DFM op onjuiste gronden gevoerd. De voorzitter van de OVL deed tijdens de inspraakavond bij de Raad van de gemeente de Fryske Marren voorkomen dat de centrumvisie van Lemmer, vastgesteld in 2012 door de gemeente Lemsterland, in 2015 door de gemeenteraad was herbevestigd en dat uit onderzoek was gebleken dat uitbreiding van supermarkten buiten het centrum van Lemmer niet moest gebeuren. Ook raadsleden spraken in de daarop volgende Raadsvergadering in gelijke bewoordingen uit dat Lidl daarom niet moest worden verplaatst en dat er dus geen steun kon worden gegeven aan het verlenen van een Verklaring Van Geen Bezwaar.

Uit onderzoek is onze fractie gebleken dat er geen enkel Raadsbesluit van de gemeenteraad van de gemeente de Fryske Marren ligt waarin het in 2012 vastgestelde beleid nogmaals wordt herbevestigd. Nu, 6 jaar na de vaststelling door de gemeente Lemsterland, is het wat ons betreft tijd om ons opnieuw te buigen over de actualiteit van de Centrumvisie van Lemmer.
Wij hebben daar via een motie in de Raad ook een uitspraak over gevraagd, maar de wethouders wilden er niet aan. Eerder al riep wethouder Johannes van der Pal op 27 juni in de Raad: ” Wij wolle de Lidl dèr net.”.
De collegepartijen VVD, FNP en het CDA liepen achter het college aan en verwierpen de motie in meerderheid.(19 tegen, 12 voor) Het is een gemiste kans, de noodzakelijke beoordeling van de centrumvisie van Lemmer is nodig om te zien of die nog actueel is of dat die aanpassing behoeft. Ondernemers vragen er om, een gebied kan weer worden verbeterd en ontwikkeld, het schept werkgelegenheid, er kan worden gebouwd en leegstand wordt ingevuld.Jammer dat er partijen zijn die na de verkiezingstijd zo kort van memorie zijn.

Wietze de Haan
Fractievoorzitter PvdA de gemeente de Fryske Marren

Upload Image...
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!