Beammolooch

Yn de Flevostrutte het de gemeente twa moaie beammen omsageBewenners binne boas en twa hè in beammolooch ynhuurd om de beammen te ondersykjenKonkluzy: Ien wie kerngesond; de oare hie noch wol 12 ier stean kend. Skande!

 

Tekst: Stoffel Zandstra

Tekening: Wim Swart
error: Let op: Deze inhoud is beschermd! Kopiëren of bron bestanden te gebruiken is niet toegestaan!