De monnen fon Onder de Hoek binne oare wike even un pear dagen op fekânsje en dus idder nije wike gyn strip.
Tekening Wim Swart, tekst Stoffel Zandstra